Betingelser for kjøp

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.

2. Partene

Selger er SCHEIE & CO AS (Adr.: co/SCHEIE & CO AS, Hegglandsdalsvegen 265E, 5211 Os | E-post: scheie@scheie.no | Telefon: +47 563 08 301 | Org.nr.: 952 558 307), og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris/mva

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er ikke inkludert mva. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Når bestillingen, betaling, eller når kreditt er godkjent, vil kjøper motta ordrebekreftelse til sin registrerte e-post adresse. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra mottak. 

6. Levering

Lagervarer sendes omgående, eller etter avtale. Leveringstider er veiledende. Leveringer direkte fra produsent/hovedlager i inn- og utland, er basert på oppgave fra disse, uten ansvar for selger. Selger er uten ansvar for følgende av force majeure.

7. Risikoen for varen

Ansvaret og risikoen for en vare går over fra selger til kjøper i det varene overleveres til befrakter. Befrakter påtar seg da ansvar for at varene transporteres på en trygg og sikker måte uten at varene skades eller forsvinner. Det er kjøperen/mottakeren som er ansvarlig for å kontrollere at befrakter leverer varene som forutsatt. Her er det viktig å merke seg at mottakeren faktisk signerer på at varene er mottatt i rett mengde og uten skader i det han eller hun signerer på at varene er mottatt dersom man ikke gjør merknader. Det er derfor veldig viktig at varene kontrolleres nøye før man signerer. Dette gjelder både når man signerer på håndterminal og når man signerer på papir. Er det den minste skade på emballasjen eller har man av annen grunn mistanke om at det kan være en skade skal man skrive en merknad om dette på fraktbrevet, eller eget ark. Be sjåføren om å skrive under på dette før man signerer for å ha mottatt varene. Ta godt vare på dette papiret. Dersom kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet uten at kjøperen selv kunne være til stede, er dette på kjøpers risiko.

8. Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen (se Kjøpslovens kapittel 4) må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Feil på produkt som blir reparert av kjøper uten at kjøper på forhånd påroper seg mangel og dokumentere feilen til selger. Dekkes ikke av reklamasjon eller garanti.
Reklamerer kjøperen ikke innen et år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende.
Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
Ved reklamasjon fra næringskunder må reklamasjon skje straks feil en eventuell feil er oppdaget.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen, med eventuelle renter og omkostninger helt ut er betalt. Jf panteloven (1980) § 3-22. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 3 etter omstendighetene kreve at kjøperen betaler kjøpesummen, mottar levering eller oppfyller sine andre plikter, med mindre selgeren har gjort gjeldende en beføyelse som er uforenlig med dette krav.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve f.eks renter ved forsinket betaling.

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gis ved forbrukerkjøp rettigheter iflg. lovgivning. Garanti mellom næring og offentlig virksomhet 1-års garanti.

12. Forbehold

Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen, med eventuelle renter og omkostninger helt ut er betalt. (Jf Lov om pant #2 1980 kapittel §3-14 til 3.22) Kjøper, leier eller låntaker kan ikke overdra gjenstanden til tredjemann uten selgers skriftlige samtykke, eller før varen er betalt. Ved kjøp på kreditt avtales det utlevering uten søksmål iht kredittkjøpsloven. ( lov om kjøp på kreditt 82 1985.) Kjøper, leier, låntaker skal holde gjenstanden forsikret inntil alle skyldige beløp er betalt.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.